Loovtööde korraldus

Loovtööde korraldus on leitav siit: TKP LOOVTÖÖDE KORRALDUS.

Õpilased peavad 7. või 8. klassis teostama loovtöö, milleks on uurimus, projekt, kunstitöö või muu taoline. Loovtöö eesmärgiks on pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust ning toetada õpilase loomingulise algatusvõime ja loova eneseväljendusoskuse kujunemist.

Õpilased leiavad õppeaasta alguses endale juhendaja ning valivad koostöös juhendajaga loovtöö teema. Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka mitmekesi. Juhendajaks võib olla mõni kooli aineõpetaja või sobiva kvalifikatsiooniga inimene väljaspoolt kooli. Juhendaja aitab õpilasel sõnastada töö eesmärgi, suunab materjali leidmisel ja meetodi valimisel, aitab koostada töökava, on abiks töö valmimisel ja vormistamisel.

Õpilane esitab loovtöö kirjalikult vormistatud osa koordinaatorile ning esitleb seda suulise ettekandena hindamiskomisjonile.

Loovtööde ajakava 2021/2022 õppeaastal:

23. september 2021 Loovtöö kavandamise, teostamise ja vormistamise juhendi läbiarutamine õpilasega. Loovtööde koordinaator
7. oktoober 2021 Loovtöö teema ja juhendaja valimine. Õpilane, juhendaja
7. oktoober – 21.oktober 2021.a Kohtumised juhendajaga. Loovtöö teostamise tegevuskava koostamine koos juhendajaga. Õpilane, juhendaja
21. oktoober 2021 Tegevuskava esitamine loovtöö koordinaatorile. Õpilane, loovtööde koordinaator
21. okt – 8.november 2021 Materjali otsimine, praktilise tööga alustamine, jne. Kirjaliku osa alustamine.
8.-12.november 2021 Informaatika tund loovtööde vormistamise teemal. Informaatikaõpetaja
November 2021 – aprill 2022 Loovtöö teostamine ja vormistamine. Kohtumised juhendajaga vastavalt kokkuleppele. Õpilane, juhendaja
16.detsember 2021,

20. jaanuar 2022,

17. veebruar 2022,

24. märts 2022

Loovtöö tund – loovtöö teostamise protsessi toetamine Õpilane, loovtööde koordinaator
28. märts – 1. aprill 2022 Informaatika tund: loovtööde vormistamisega seotud küsimused (sisukord, viitamine, kasutatud kirjandus, slaidiesitlus) Informaatikaõpetaja
14. aprill 2022 Loovtöö tund. Kokkuvõte ja sissejuhatus. Kasutatud kirjandus.
Lõpliku versiooni esitamine juhendajale. Juhendaja annab heakskiidu esitamiseks.
Õpilane, juhendaja,

loovtööde koordinaator
14. – 18. aprill 2022 Ettevalmistus esitluseks. Õpilane, juhendaja
18. – 22. aprill Loovtööde kaitsmine (esitlused). Õpilane esitleb loovtööd hindamiskomisjonile. Õpilane, hindamiskomisjon