Loovtöö vormistamine

Loovtööde korraldus

Loovtööde korraldus on leitav siit.

Õpilased peavad 7. või 8. klassis teostama loovtöö, milleks on uurimus, projekt, kunstitöö või muu taoline. Loovtöö eesmärgiks on pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust ning toetada õpilase loomingulise algatusvõime ja loova eneseväljendusoskuse kujunemist.

Õpilased leiavad õppeaasta alguses endale juhendaja ning valivad koostöös juhendajaga loovtöö teema. Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka mitmekesi. Juhendajaks võib olla mõni kooli aineõpetaja või sobiva kvalifikatsiooniga inimene väljaspoolt kooli. Juhendaja aitab õpilasel sõnastada töö eesmärgi, suunab materjali leidmisel ja meetodi valimisel, aitab koostada töökava, on abiks töö valmimisel ja vormistamisel.

Õpilane esitab loovtöö kirjalikult vormistatud osa koordinaatorile ning esitleb seda suulise ettekandena hindamiskomisjonile.

Loovtööde ajakava 2020/2021 õppeaastal:

Aeg Tegevus Vastutaja
21. september 2020 Loovtöö kavandamise, teostamise ja vormistamise juhendi läbiarutamine õpilasega. Loovtööde koordinaator
16. oktoober 2020 Loovtöö teema ja juhendaja valimine. Õpilane, juhendaja
26. oktoober 2020 Tegevuskava koostamise ja loovtöö päeviku pidamise tutvustamine. Õpilane, loovtööde koordinaator
26.oktoober – 6.november 2020.a Kohtumised juhendajaga. Loovtöö teostamise tegevuskava koostamine koos juhendajaga.  Õpilane, juhendaja
17.november 2020 Informaatika tund loovtööde vormistamise teemal. Informaatikaõpetaja
November 2020 – aprill 2021 Loovtöö teostamine ja vormistamine. Juhendaja tutvub tulemusega ja vajadusel laseb õpilasel teha korrektiivid. Õpilane, juhendaja
14.detsember 2020,

18. jaanuar 2021,

8. veebruar 2021,

1.märts 2021

Loovtöö tund – loovtöö teostamise protsessi toetamine Õpilane, loovtööde koordinaator
4. juuni 2021 Informaatika tund: loovtööde vormistamisega seotud küsimused (sisukord, viitamine, kasutatud kirjandus, slaidiesitlus) Informaatikaõpetaja
7. juuni 2021 Loovtöö esitamine juhendajale. Juhendaja annab loovtööle sobivuse korral heakskiidu. Õpilane, juhendaja
1. juuni-7. juuni 2021 Ettevalmistus esitluseks Õpilane, juhendaja
8. juuni 2021 Loovtööde kaitsmine (esitlused). Õpilane esitleb loovtööd hindamiskomisjonile. Õpilane, hindamiskomisjon