Loovtööde korraldus

Loovtööde korraldus on leitav siit: TKP LOOVTÖÖDE KORRALDUS.

Õpilased peavad 7. või 8. klassis teostama loovtöö, milleks on uurimus, projekt, kunstitöö või muu taoline. Loovtöö eesmärgiks on pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust ning toetada õpilase loomingulise algatusvõime ja loova eneseväljendusoskuse kujunemist.

Õpilased leiavad õppeaasta alguses endale juhendaja ning valivad koostöös juhendajaga loovtöö teema. Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka mitmekesi. Juhendajaks võib olla mõni kooli aineõpetaja või sobiva kvalifikatsiooniga inimene väljaspoolt kooli. Juhendaja aitab õpilasel sõnastada töö eesmärgi, suunab materjali leidmisel ja meetodi valimisel, aitab koostada töökava, on abiks töö valmimisel ja vormistamisel.

Õpilane esitab loovtöö kirjalikult vormistatud osa koordinaatorile ning esitleb seda suulise ettekandena hindamiskomisjonile.

Loovtööde ajakava 2022/2023 õppeaastal 8.klassile:

Aeg Tegevus Vastutaja
september 2022 Loovtöö kavandamise, teostamise ja vormistamise juhendi läbiarutamine õpilasega.

Loovtöö teema ja juhendaja valimine.

Loovtööde koordinaator

Õpilane, juhendaja

19. september – 4. oktoober 2022 Kohtumine juhendajaga. Loovtöö teostamise tegevuskava koostamine koos juhendajaga. Õpilane, juhendaja
5. oktoober 2022 Tegevuskava esitamine loovtöö koordinaatorile Õpilane
10. oktoober  2022 Informaatika tund loovtööde vormistamise teemal (Sisukord, viitamine, kasutatud kirjandus). Informaatikaõpetaja
oktoober 2022 – aprill 2023 Loovtöö teostamine ja vormistamine. Kohtumised juhendajaga. Juhendaja tutvub vahepealse tulemusega ja vajadusel laseb õpilasel teha korrektiivid. Õpilane, juhendaja
27. märts 2023 Informaatika tund: loovtööde vormistamisega seotud küsimused (Vormistus, slaidiesitlus) Informaatikaõpetaja
31. märts 2023

 

6. aprill 2023

Loovtöö lõpliku versiooni esitamine juhendajale. Juhendaja annab loovtööle sobivuse korral heakskiidu.

Loovtöö esitamine koordinaatorile

Õpilane, juhendaja

Loovtöö koordinaator

10.-14.aprill 2023 Ettevalmistus esitluseks Õpilane, juhendaja
17.-21.aprill 2023 Loovtööde kaitsmine (esitlused). Õpilane esitleb loovtööd hindamiskomisjonile. Õpilane, hindamiskomisjon