Visioon ja missioon

Visioon

Tartu Kristlik Põhikool on Kristuse-keskne, hooliv, õpilase arengut ja loovust toetav õpikeskkond

taevas

Missioon

Missioon on kujundada koostöös koduga kristlikele väärtustele põhinev koolikeskkond teadmiste ja oskuste omandamiseks ning loovuse arendamiseks lähtudes õpilase isikupärast. Toetame õpilase kasvamist vastutustundlikuks ja hoolivaks isiksuseks, kes väärtustab kristlikke eluviise, rahvuskultuuri, loodushoidu ja elukestvat õppimist.

Põhiväärtused

 1. Usk Jumalasse ja elav suhe Jumalaga
 2. Austav ja hooliv suhtumine endasse ja teistesse
 3. Loovus ja isikupära
 4. Terved eluviisid, traditsiooniline peremudel

Põhimõtted, millest lähtume:

 • Igal õpilasel on võrdne õigus haridusele, millele seab piiri vaid tema enda võimekus.
 • Arvestame õpilase võimeid, eripära, keelelist, kultuurilist ja perekondlikku tausta, vanust, sugu, terviseseisundit, huvi ja kogemusi.
 • Aitame kaasa õpilaste õpioskuste arenemisele, et anda neile valmisolek elukestvaks õppimiseks.
 • Lõimime kooliellu piiblitõdesid ja kristlikku väärtussüsteemi, et õpingute ja erinevate tegevuste kaudu kujundada õpilastes kõrgeid moraalseid ja vaimseid väärtusi ning arendada sotsiaalseid oskusi.
 • Peame väga oluliseks positiivselt mõjuva ja toetava õpikeskkonna loomist, mida iseloomustab abivalmidus ning üksteise toetamine õpi- ja eluraskuste puhul.
 • Väärtustame usalduslikku koostööd õpetajate ja lapsevanemate vahel.
 • Õpetaja lähtub oma töös kutse-eetikast ning on õpilastele eeskujuks.
 • Õpetajal on õigus pedagoogilisele loomingule ja ta võib valida ise õppe-eesmärkidele vastava metoodika.
 • Õpetaja, õpilane ja lapsevanemad vastutavad õppekava täitmise eest.
 • Koolipere liikmed – õpilased, õpetajad, juhid ja lapsevanemad – tegutsevad ühtse meeskonnana.