Kooli vastuvõtt

kooli_vastuvottKool on mõeldud eeskätt kristlikest peredest laste jaoks, kuid võtame vastu ka teisi soovijaid, kes austavad kristlikke väärtuseid.

Õpilaste vastuvõtt toimub avalduse ja vestluse alusel.

Enne kooli astumist toimub vestlus lapsevanema, lapse, direktori ja õppejuhi osavõtul. Vestluse käigus selgitatakse perekonnale kooli kontseptsiooni ja pedagoogilisi põhimõtteid.

1. klassi astujatele soovitame osaleda eelkoolis, mis alustab oktoobris. See võimaldab tutvuda kooli ning õppetööga ja veenduda selles, kas meie kool on õpilasele sobilik. Maikuus toimub 1.klassi astujatele kooliküpse test (aluseks võetakse koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas ettenähtud õpitulemused).

Teistesse klassidesse astumisel osaleb õpilane proovipäevadel, võimalik on kohaldada katseaega või teisi lahendusi kooli sobivuse hindamiseks.

Lapsevanema või seadusliku esindaja ja kooli pidaja vahel sõlmitakse leping, milles sätestatakse poolte õigused ja kohustused õpilasele hariduse andmisel.

Kooli astumiseks vajalikud dokumendid on järgmised:

  • väljavõte õpilasraamatust (1. klassi astujatel individuaalse arengu kaart);
  • tervisekaart;
  • sünnitunnistuse koopia;
  • avaldus kooli blanketil;
  • digitaalne dokumendifoto.

Kooli astumise AVALDUS