Kristlik osa

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Õpeta lapsele teed, mida ta peab käima, siis ta ei lahku sellelt ka vanas eas. (Õpetussõnad 22:6)

Meie kooli motoks on: 

Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järele ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas, vaid kel on hea meel Jehoova käsuõpetusest ja kes uurib ta käsuõpetust ööd ja päevad!
Siis ta on otsegu puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis oma vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi; ja kõik, mis ta teeb, läheb korda!

 

Tartu Kristlik Põhikool kannab hoolt õpilaste hariduse, turvalisuse ja väärtushinnangute eest.

Koolis on turvaline, kristlik keskkond, mis soodustab õpilaste intellektuaalset, sotsiaalset ja vaimset arengut. Me rõhutame austust ja hoolimist iga üksikisiku suhtes ning kõigi kaasamist kogukonda.

Me usume, et kooli keskkond, asjatundlikud töötajad ja erinevad loomingulised ettevõtmised üheskoos on võtmeks sellele, et meie õpilased saavutavad igal aastal väga häid tulemusi ja kõrgeid keskmisi hindeid.

Kristlikud alusväärtused

Meie  kool on üldkristlik kool, mis soovib pakkuda õpilastele lisaks heale haridusele turvalist keskkonda ja kristlikke väärtusi.

Kooli iseloomustavad kristlik alus ja turvaline, positiivne keskkond, milles kõik tunnevad end hästi. Üksteisest lugupidamine, hoolimine ja kõigi kaasamine on tähtsal kohal nii töötajate kui ka õpilaste jaoks.

Meie kristlik profiil

Meid kui kristlikku kooli iseloomustavad usuõpetus õppeainena, hommikupalved ja piiblihommikud kord nädalas.

Kooli usuõpetus põhineb apostellikul usutunnistusel, mida tunnustavad kõigi konfessioonide kristlased.

Apostellik usutunnistus

Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa Loojasse.
Ja Jeesusesse kristusesse, Tema ainsasse pojasse, meie Issandasse.
Kes on saadud Pühast Vaimust,
ilmale tulnud Neitsi Maarjast,
kannatanud Pontius Pilatuse all,
risti löödud, surnud ja maha maetud.
Alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist.
Üles läinud Taevas, istub Jumala, oma kõigeväelise Isa paremal käel.
Sealt Tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle.
Mina usun Pühasse Vaimusse,
üht püha kristlikku kirikut,
pühade osadust, pattude andeksandmist,
ihu ülestõusmist ja igavest elu.