Õpilasreeglid

reeglid (1) copy

Mul on õigus:

 • õppida segamatult;
 • saada õpetajatelt teavet koolikorralduse, õppimisvõimaluste ning hindamiskorralduse kohta;
 • saada õpetajatelt täiendavat õpiabi õppekava ulatuses ühel korral nädalas;
 • osaleda kooli huviringide töös, alates II kooliastmest ka õpilaskogu töös;
 • teha ettepanekuid koolielu paremaks muutmiseks ja korraldada üritusi, mis haakuvad kooli väärtussüsteemiga;
 • kasutada sihtotstarbeliselt oma kooli ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kokkuleppel klassijuhataja või direktoriga.

Üldised reeglid:

 • Kool on avalik ruum, kus kehtivad Eesti Vabariigi seadused.
 • Suhtun austusega kõigisse, kellega koolis kokku puutun.
 • Järgin üldisi viisakusreegleid.
 • Teen kõik endast oleneva, et koolis valitseks sõbralik õhkkond.
 • Lahkhelid lahendan rahumeelselt, vajadusel pöördun abi saamiseks õpetajate poole.
 • Ma ei häiri oma käitumisega naabreid.
 • Ma ei võta kooli kaasa esemeid, mis ohustavad minu enda ja teiste turvalisust.

Minu kui kristliku kooli õpilase käitumisse nii koolis kui väljaspool kooli ei kuulu:

 • Kaasõpilaste kiusamine nii sõna kui teoga.
 • Käitumisviisid nagu väljapressimine, ähvardamine ja varastamine.
 • Labase, ebaviisaka, vanduva kõneviisi ja solvavate hüüdnimede kasutamine.
 • Suitsetamine, narkootikumide ja alkoholi tarbimine.

Tunni ja vahetunnireeglid:

 • Oma õppimise ja käitumise eest tunnis vastutan mina.
 • Olen tunni alguseks õiges klassiruumis koos õigete õppevahenditega.
 • Käitun nii, et see ei sega teiste õpilaste ega õpetaja tegevust ja tähelepanu.
 • Märgin enda jaoks üles iseseisvate tööde tähtajad ja tingimused ning vastutan nende õigeaegse täitmise eest
 • Tegemata tööst teatan õpetajale enne tundi. Õigeaegselt esitamata õppeülesande pean järele tegema kokkuleppel õpetajaga.
 • Mobiiltelefoni ja muud elektroonilisi vahendeid kasutan ainult õpetaja loal. Reegli rikkumise korral on õpetajal õigus see koolipäeva lõpuni hoiule võtta.
 • Vahetundides lähen võimalusel õue, vahetades jalanõud.
 • Sööklas käitun rahulikult ja teisi arvestavalt.
 • Ma ei võta sööklast toitu kaasa.
 • Koolipäeva jooksul viibin kooli territooriumil, lahkun sealt vaid õpetaja loal

Riietus ja välimus:

 • Tulen kooli korrektses, puhtas ja koolikeskkonda sobivas riietuses.
 • Dresse kasutan kehalise kasvatuse tunnis.
 • Kannan vahetusjalanõusid
 • Koolis ma ei kasuta liigset kosmeetikat ega silmatorkavaid kehakaunistusi.