Miks panna laps kristlikusse kooli?

Piibellikud põhjused laste kristlikusse kooli saatmiseks.

Päeval, mil tuhandetel koolilastel tuleb jälle koolipinki istuda, on vanemate ees küsimus, milline peaks olema kool, kuhu laps panna. Rahvusvahelise Kristlike Koolide Assotsiatsiooni liige ja lektor dr. Paul A. Kienel võib esitada kuus veenvat piibellikku põhjust, miks see peaks olema nimelt kristlik kool.

Esimene põhjus: kogu lastele antav haridus peaks olema piibli- ja Jumala-keskne

“Lapsevanemad, ärge pange oma lapsi raskesse olukorda, mis neid ängistab või vihale ärritab; kasvatage ja treenige neid selle asemel vastavalt Isanda õpetustele.” (Efeslastele 6:4)

On kurvastav, kui kristlastest lapsevanemad räägivad oma laste tavakoolis saadud psüühilistest katsumustest ja stressist, kuid teevad ise ikkagi seda, mida Efeslastele 6:4 neil teha keelab: panevad oma lapsed päev päeva järel olukorda, mis neid ahistab, vihastab, kurvastab või neile pettumusi valmistab. Kasvatus, mis ei vasta Isanda õpetustele, just sedasama teebki.
Selles salmis esitatud vastandid: ärge pange lapsi raskesse olukorda, ja: kasvatage neid vastavalt Isanda õpetustele, annavad aluse järeldada, et ilmalikust koolist on meil oodata ainult ärritunud ja ägestunud lapsi.

Teine põhjus: haridus peaks olema positiivne ja tõene

Mõnikord arvavad vanemad, et ilmalik keskkond mõjub nende lastele karastavalt, sundides neid oma tõekspidamiste eest seisma. Jumala sõna seda vaatenurka aga ei toeta. See ei ütle: lase oma lapsele õpetada kaksteist aastat seda teed, mida ta ei tohiks käia, siis see teeb ta tugevaks.

Jumala sõna ütleb: “Õpeta lapsele teed, mida ta peab käima, siis ta ei lahku sellelt ka vanas eas.” (Õpetussõnad 22:6)

Ma ei tea piiblis ühtegi kirjakohta, mis ütleks, et ilmalik õpetus muudab kristlastest lapsed kindlateks ja tugevateks. See võib neid harjutada pattu normaalseks pidama, see võib neid paadutada, et nad hakkavad maailma asjadest rohkem hoolima kui Jumalast. See võib nad sedavõrd tundetuks muuta, et nad tunnevad end harjumuspäraste pattude keskel mugavamalt kui Isandaga. Kuid see ei tee neist tugevaid kristlasi, sest piibel õpetab: “Õpeta lapsele teed, mida ta peab käima.”

Kolmas põhjus: lastele kohane mõju peaks olema positiivne ja eeskujuks toodama Kristuse-sarnasust

Mõnikord arvavad vanemad, et nende lastele on kasuks ja abiks, kui nad teistsuguste moraalistandardite ja elueesmärkidega laste seltsis rohkem aega veedavad. Jumala sõna aga sellega ei nõustu, vaid tuletab meelde, et lastel on kalduvus üha enam ja enam oma alaliste kaaslaste sarnaseks muutuda:

“Kes tarkadega läbi käib, saab targaks, aga rumalate kaaslane kannatab kahju” (Õpetussõnad 13:20)

“Ärge eksige! Halb seltskond rikub head kombed!” (1.Korintlastele15:33)

Olen näinud hea ja kohase mõju tulemusi meie poegade eludes. Tänu oma Kristliku Akadeemia sõpradele on nad hakanud palvele, kõne puhtusele, misjonile, sõbralikkusele, järgimist väärivatele autoriteetidele jne palju enam tähelepanu pöörama. Ja üldse on nad palju õnnelikumad.
Nad armastavad oma kooli, nende koolitus on just selline, nagu Jumal tahab. Seda tunnetavad isegi väga väikesed lapsed, kuigi nad seda veel sõnades väljendada ei oska.

Neljas põhjus: iga õpetaja eluviisid peaksid olema väärt järgimist

Lapsed on suured imiteerijad. Hinnatud õpetaja omab tohutut mõju mitte ainult nende õpingutele, vaid ka suhtumise kujunemisele kõikidesse eluvaldkondadesse. Jeesus teadis seda, sest Ta ütles:

“Iga täiesti õpetatu on samasugune kui ta õpetaja.” (Luuka 6:40)

Viies põhjus: tõelise tarkuse saab anda ainult Jumala-keskne haridus

“Isanda kartus on (elu)tarkuse algus.” (Laul 111:10)
“Isanda kartus on tarkuse algus.” (Õpetussõnad 9:10)
“Kristuses peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded.” (Koloslastele 2:3)

Jõuame küsimuseni, kas me ikka tegelikult usume, et piibel argielus kehtib ning kas piibli õpetusel on meie jaoks ka kaasaegses elus otsustav tähendus.
Kui see nii ei ole ning kui peame, seda võib-olla valju häälega välja ütlemata, iseenesestmõistetavaks, et piibel on põhiliselt mõeldud vaid pühapäevakooli tundides kasutamiseks, on ilmalik kool meie loomulik valik. Kui me aga tõesti usume, et piibel meid kõikidel elualadel juhatab, anname oma lastele hariduse, mis neid eluks ette valmistades igal alal pühakirjaga arvestama õpetab.

Kuues põhjus: kristlikus hariduses on suurim potentsiaal muuta ühiskonda

Jeesus ütleb: “Teie olete maa sool… Teie olete maailma valgus.” (Matteuse 5:13-14) Just kristlased peaksid olema need, kes ühiskonda mõjutavad ja seda juhatavad! Miks me siis seda ei tee? Arvan, et peamine põhjus on meie leebelt aktsepteeriv suhtumine ilmalikku haridusse, ja seda kogu haridustee vältel lasteaiast kuni teaduste doktori kraadi saavutamiseni välja. Kool on koht, kus õpitakse mõtlema, töötama, teistesse suhtuma ja maailmale mõju avaldama. Kui kogu selle aja vältel on Jumala põhimõtted välistatud, muutub meie kristlik tunnistus tummaks, jääb välja koolitamata ega kasva kunagi pühapäevakooli tasemest kõrgemale. Meie lamp on “vaka all” ja sool kaotab oma soolasuse ega “kõlba enam millekski.” (Matteuse 5:13,15) Kristlikud vanemad ütlevad vahel, et tahavad, et nende lapsed ilmalikus koolis “soolaks ja valguseks” oleksid. Kuid kui palju saab valguseks ja soolaks olla treenimata, vaikiv kristlane? Kas ei peaks me pigem treenima oma lapsi kristlikes koolides, kus neist pimeduses ekslevale ühiskonnale soolane sool ja särav valgus saaks?

Kinnitan Teile – oma last kristlikusse kooli pannes saate näha, kuidas Jumal õnnistab nii Teie lapsi kui kogu Teie peret. Seda otsust ei tule iialgi kahetseda.

Paul A. Kienel