Loovtöö vormistamine

Loovtööde korraldus

Õpilased peavad 7. või 8. klassis teostama loovtöö, milleks on uurimus, projekt, kunstitöö või muu taoline. Loovtöö eesmärgiks on pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust ning toetada õpilase loomingulise algatusvõime ja loova eneseväljendusoskuse kujunemist.

Õpilased leiavad õppeaasta alguses endale juhendaja ning valivad koostöös juhendajaga loovtöö teema. Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka mitmekesi. Juhendajaks võib olla mõni kooli aineõpetaja või sobiva kvalifikatsiooniga inimene väljaspoolt kooli. Juhendaja aitab õpilasel sõnastada töö eesmärgi, suunab materjali leidmisel ja meetodi valimisel, aitab koostada töökava, on abiks töö valmimisel ja vormistamisel.

Õpilane esitab loovtöö kirjalikult vormistatud osa koordinaatorile ning esitleb seda suulise ettekandena hindamiskomisjonile.

Loovtööde ajakava 2018/2019 õppeaastal:

Aeg Tegevus Vastutaja
Septembri 4.nädal – oktoobri 2. nädal 2018.a Loovtöö teemade tutvustamine. Klassijuhataja, koostöös aineõpetajatega, tutvustab õpilastele loovtöö teemasid ning erinevaid võimalusi nende käsitlemisel. 8.kl klassijuhataja, Loovtööde koordinaator
8.oktoober 2018.a Loovtöö kavandamise, teostamise ja vormistamise juhendi läbiarutamine õpilasega. Loovtööde koordinaator
15.oktoober 2018.a Loovtöö teema ja juhendaja valimine. Õpilane, juhendaja
29.oktoober -16.november 2018.a Loovtöö teostamise tegevuskava koostamine. Juhendaja tutvustab õpilasele loovtöö kavandamise, teostamise ja vormistamise juhendit ning annab õpilasele õppematerjali valitud teema kohta. Õpilane tutvub vastavasisulise kirjanduse, varasemate loovtöödega ja koostab loovtöö kavandi. Õpilane, juhendaja
November 2018.a – aprill 2019.a Loovtöö teostamine ja vormistamine. Juhendaja tutvub tulemusega ja vajadusel laseb õpilasel teha korrektiivid. Õpilane, juhendaja
Märts 2019.a Informaatika tund loovtööde vormistamise teemal. Informaatika õpetaja
Aprill 2019.a Loovtöö esitamine juhendajale. Juhendaja annab loovtööle sobivuse korral heakskiidu. Õpilane, juhendaja
10.mai 2019.a Loovtööde kaitsmine(esitlused). Õpilane esitleb loovtööd hindamiskomisjonile. Õpilane, hindamiskomisjon

Loovtöö kui uurimus

Uurimustöö on kirjalik tekst, kus õpilane keskendub mingile uurimisprobleemile. Uurimuse eesmärgiks on saada täpsemat teavet uuritava teema, nähtuse või protsessi kohta ning leida vastuseid teemat puudutavatele olulistele küsimustele. Uurimustöö peaks olema valdavalt analüüsiva iseloomuga, olulisel kohal on töö autori järeldused, tõlgendused ja üldistused. See võib sisaldada näiteks teabe kogumist ja liigitamist, statistiliste andmete esitamist, intervjueerimist, isiklike kogemuste kirjeldamist jms.

Õpilase kirjalik uurimustöö peab olema 10-14 leheküljeline ning sisaldama järgmisi osasid:

 • tiitelleht
 • sisukord
 • sissejuhatus
 • töö põhiosa
 • kokkuvõte
 • kasutatud kirjanduse loetelu
 • lisad (vajadusel)

Uurimustöö vormistatakse arvutil vastavalt kooli kodulehel olevale referaatide vormistamise juhendile

Loovtöö kui muusikateos, käsitöö või kunstitöö

Loovtöö muusikateosena võib olla õpilase omalooming aga ka muusikateose esitamine.

Kunstitöö teostamise tehnikaks võib olla maal, joonistus, graafika, skulptuur,  keraamika, videofilm, animatsioon, perfomance jne

Juhul, kui loovtöös kasutatakse fragmente teiste autorite loomingust, tuleb autorikaitse seadusest lähtudes viidata kasutatud teose autorile.

Õpilane peab lisama tööle ka kirjaliku osa, mis sisaldab järgmist:

 • tiitelleht
 • sisukord
 • sissejuhatus
 • töö käigu kirjeldus
 • kokkuvõte, sh enesehinnang eesmärkide ja tegevuskava täitmise kohta
 • kasutatud kirjandus

Loovtöö esitlemine

Õpilane esitleb loovtööd hindamiskomisjoni ees suulise ettekandena. Aega antakse selleks 10 minutit, järgneb 5 minutiline arutelu. Esitlust on soovitav näitlikustada kas stendiettekande või multimeedia vahendite abil.

Loovtöö esitlemisel õpilane:

 1.  selgitab töö eesmärki ja põhjendab teema valikut;
 2. tutvustab töö sisu
 3. esitab töö kokkuvõtte: kirjeldab töö põhitulemusi ja nende seost püstitatud eesmärkidega.

Hindamiskriteeriumid

Hinnatakse

Töö sisu:

 • töö vastab teemale
 • eesmärgid on korrektselt sõnastatud
 • teema käsitlus on põhjalik
 • töö on keeleliselt ja õigekirjaliselt korrektne

Töö teostamise protsessi:

 • õpilane näitab juhendjaga koostööd tehes aktiivsust ja iseseisvust
 • õpilane peab kinni kokkulepitud tähtaegadest

Töö vormistamist:

 •  töö on vormistatud nõuetekohaselt

Töö esitlemist:

 • esinemine on ladus ja läbimõeldud
 • kasutatakse näitvahendeid

Hindamisel arvestatakse kõige suurema osakaaluga sisu – 40%, ülejäänud osadest – töö teostamise protsess, töö vormistamine ja töö esitlemine – igaühe osakaal hindes on 20%.

Hindega „väga hea“ hinnatakse loovtööd, mis vastab täielikult  hindamiskriteeriumitega esitatud nõuetele, töö sisu ja esitlus on märkimisväärsed ning õpilane näitab töö teostamisel suurt aktiivsust ja iseseisvust.

Hindega „hea“ hinnatakse loovtööd, mis üldiselt vastab loetletud hindamiskriteeriumitele, kuid selles võib esineda üksikuid puudusi.

Hindega „rahuldav“ hinnatakse loovtööd, mis üldiselt vastab nõuetele, kuid selles esineb mitmeid puudusi.

Hindega „mitterahuldav“ hinnatakse loovtööd, mis ei vasta nõuetele.