Visioon ja missioon

Visioon

Tartu Kristlik Põhikool on Kristuse-keskne, hooliv, õpilase arengut ja loovust toetav õpikeskkond

Missioon

taevas

 1. luua koostöös koduga kristlikele väärtustele põhinev koolikeskkond, arendamaks õpilasi vaimselt, tunnetuslikult, kõlbeliselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt
 2. toetada õpilase kujunemist rahvus- ja missioonitundega isiksuseks, kes julgeb võtta vastutust nii perekonnas kui ühiskonnas, on hooliv ja samas põhimõttekindel
 3. arendada oma rahvuskultuuri ja loodust hoidvat mõtlemist ja valmidust elukestvaks õppeks
 4. lähtudes õppekavast ja iga õpilase individuaalsusest anda head ainealased teadmised ja oskused nende rakendamiseks ning arendada loovat mõtlemist

 Põhiväärtused

 1. Usk Jumalasse ja elav suhe Jumalaga
 2. Õiglane, aus ja hooliv suhtumine endasse ja teistesse
 3. Loovus ja isikupära
 4. Terved eluviisid, traditsiooniline peremudel

Eesmärgid, mille poole püüdleme:

 • Lapse individuaalne areng
 • Tervislikud eluviisid
 • Koostöövalmis ja vastutustundlik kodanik
 • Suhe Loojaga

Põhimõtted, millest lähtume:

 • Igal õpilasel on võrdne õigus haridusele, millele seab piiri vaid tema enda võimekus.
 • Kõiki õpilasi koheldakse eelarvamusteta, õiglaselt ja võrdõiguslikult.
 • Arvestame õpilase võimeid, eripära, keelelist, kultuurilist ja perekondlikku tausta, vanust, sugu, terviseseisundit, huvi ja kogemusi.
 • Aitame kaasa õpilaste õpioskuste arenemisele, et anda neile valmisolek elukestvaks õppimiseks.
 • Lõimime kooliellu piiblitõdesid ja kristlikku väärtussüsteemi, et õpingute ja erinevate tegevuste kaudu kujundada õpilastes kõrgeid moraalseid ja vaimseid väärtusi ning arendada sotsiaalseid oskusi.
 • Peame väga oluliseks positiivselt mõjuva ja toetava õpikeskkonna loomist, mida iseloomustab abivalmidus ning üksteise toetamine õpi- ja eluraskuste puhul.
 • Väärtustame usalduslikku koostööd õpetajate ja lastevanemate vahel.
 • Õpetaja lähtub oma töös kutse-eetikast ning olema õpilastele eeskujuks.
 • Õpetajal on õigus pedagoogilisele loomingule ja valida ise õppe-eesmärkidest tulenev vastav metoodika.
 • Õpetaja ja õpilane vastutavad õppekava täitmise eest.
 • Kooli juhtkond ja õpetajad tegutsevad ühtse meeskonnana.