Referaadi vormistamine

 

Referaat koosneb järgmistest osadest:

1)      tiitelleht;

2)      sisukord;

3)      sissejuhatus;

4)      töö põhiosa peatükkidena;

5)      kokkuvõte;

6)      kasutatud kirjandus;

7)      töös kasutatud lühendid;

8)      lisad nummerdatult koos pealkirjaga.

Tiitelleht

kooli nimi, klass;

töö pealkiri

töö liik (referaat/loovtöö);

koostaja ees- ja perekonnanimi;

juhendaja ees- ja perekonnanimi;

töö valmimise koht ja aeg.

Sisukord

Sisukorra vormistamisel ei tohi unustada, et sissejuhatus, kokkuvõte, kasutatud kirjanduse loetelu ja lisad antakse ilma järjekorranumbrita.

SISSEJUHATUS

1. ESIMESE PEATÜKI PEALKIRI

1.2.  Esimese peatüki esimese alapeatüki pealkiri

1.3.  Esimese peatüki teise alapeatüki pealkiri

1.4.  jne

2. TEISE PEATÜKI PEALKIRI

2.1. Teise peatüki esimese alapeatüki pealkiri

2.2. Teise peatüki teise alapeatüki pealkiri

2.2.1. Teise peatüki teise alapeatüki esimene punkt

KOKKUVÕTE
KASUTATUD KIRJANDUS
LISAD

Lisa 1. Pealkiri

Lisa 2. Pealkiri

Kasutatud kirjandus

Näiteks: Andersen, N. Eesti kirjanduse klassikud – Koolibri, 1997, lk 241-247.

Tekst kirjutatakse käsitsi või arvutiga valge A4 kirjutuspaberi ühele küljele, jättes lehekülje vasaku ääre 3,5 cm ja parema ääre 3 cm ulatuses vabaks. Teksti ülemine ja alumine veeris on 3 cm. Teksti suurus (arvutikirjas) on 12, pealkirjad 14. Reavahe 1,5.