Kooli vastuvõtt

kooli_vastuvottKool on mõeldud eeskätt kristlikest peredest laste jaoks, kuid võtame vastu ka teisi soovijaid.

Õpilaste vastuvõtt toimub avalduse ja vestluse alusel.

Enne kooli astumist toimub vestlus lapsevanema, lapse, direktori ja tulevase klassijuhataja osavõtul. Vestluse  käigus selgitatakse  perekonnale põhjalikult kooli kontseptsiooni  ja pedagoogilisi põhimõtteid.

1. klassi astujatele korraldatakse maikuus tutvumispäev, kus nad kohtuvad oma tulevaste klassikaaslaste ja õpetajatega ning selgitatakse välja nende kooliküpsuse tase (aluseks võetakse koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas ettenähtud õpitulemused).

Teistesse klassidesse astumisel võib teha testid põhiainetes, pakkuda perekonnale proovipäevi, katseaega või teisi lahendusi kooli sobivuse hindamiseks.

Lapsevanema või seadusliku esindaja ja kooli pidaja vahel sõlmitakse leping, milles sätestatakse poolte õigused ja kohustused õpilasele hariduse andmisel.

Kooli astumiseks vajalikud dokumendid on järgmised:

  • väljavõte õpilasraamatust (1. klassi astujatel individuaalse arengu kaart);
  • tervisekaart;
  • sünnitunnistuse koopia;
  • avaldus kooli blanketil;
  • digitaalne dokumendifoto.

Kooli astumise avaldus