Uudised

Oleme alustanud vastuvõttu 2017/2018 õppeaastaks

Categories: Uncategorized

1. veebruaril alustame vastuvõttu 1. klassi 2017-2018 õppeaastaks.

Kool on mõeldud eeskätt kristlikest peredest laste jaoks, kuid vabade kohtade olemasolul võtame vastu ka teisi soovijaid.

vastuvottÕpilaste vastuvõtt toimub avalduse ja vestluse alusel. Enne kooli astumist toimub vestlus lapsevanema, lapse ja direktori osavõtul.

Vestluse käigus selgitatakse perekonnale põhjalikult kooli kontseptsiooni ja pedagoogilisi põhimõtteid. 1. klassi astujatele korraldatakse tutvumispäev, kus nad kohtuvad oma tulevaste klassikaaslaste ja õpetajatega ning selgitatakse välja nende kooliküpsuse tase (aluseks võetakse koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas ettenähtud õpitulemused). Teistesse klassidesse astumisel võib teha testid põhiainetes, pakkuda perekonnale proovipäevi, katseaega või teisi lahendusi kooli sobivuse hindamiseks.

Lapsevanema või seadusliku esindaja ja kooli pidaja vahel sõlmitakse leping, milles sätestatakse poolte õigused ja kohustused õpilasele hariduse andmisel. Leping sõlmitakse hiljemalt 10 päeva enne uue õppeaasta algust.

Kooli astumiseks vajalikud dokumendid on järgmised:

  • väljavõte õpilasraamatust (1. klassi astujatel individuaalse arengu kaart);
  • tervisekaart;
  • sünnitunnistuse koopia;
  • avaldus kooli blanketil;
  • 2 fotot mõõtudega 3 × 4 cm.

Kooli astumise avaldus

Lisainfo telefonil 56985791 või 7380668